นายมงคล คงสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7
จังหวัดมหาสารคาม

เมนู


ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ
โครงสร้างองค์กร

อาคารสถานที่

 อาคารสำนักงาน
 โรงเรือนอนุบาล
 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


การดำเนินงาน


แปลงเรียนรู้ทางการเกษตร
หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
แผนการฝึกอบรมอาชีพด้านการ
เกษตร ปี 2553

พืชหลัก/พืชรอง
 ข้อมูลพันธุ์พืช
 มาตรฐานพันธุ์พืช
 
วิชาการ

เว็บไซต์ศูนยขยายพันธุ์พืช

 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 

 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๒๐ รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียด>>> (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑)

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๗ จังหวัดมหาสารคาม)โครงการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล๑) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด>>> (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล๑) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด>>> (๔ ก.ย. ๒๕๖๑)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการขยายพันธุ์พืช รายละเอียด>>>(๒๔ ส.ค.๒๕๖๑)
ประกาศ ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด>>>(๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศ ร่างประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด>>>(๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม)(๒๕-๐๖-๒๕๖๑) รายละเอียด>>>

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น . ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลแสนชาติ อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ รายละเอียด>>>
ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กำหนดการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเปิดโครงการบึงกุย ณ บึงกุย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เวลา ๑๖,๓๐ น. ๒) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเปิดการประชุมปฏิบัติการแนวทางทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและบุรีรัมย์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดย ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องตักสิลาแกรนด์คอนแวนชั่นฮอล โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายอ้อยและน้ำตาล สภาผู้แทนราษฏร เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาล ที่จังหวัดมหาสารคาม และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรชาวไร่อ้อย เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเชียน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศุนย์ฯ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านแก่เกษตรกรจำนวน ๘๐๐ ราย จำนวนสองหลักสูตร ๑.หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมความชำนาญของศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นายสุรพล จารุพงค์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
การปลูกผักหวานบ้าน
การปลูกมะละกอพันธุ์ครั่ง
การปลูกกล้วยและขยายพันธุ์กล้วยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
75 หมู่ 8 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 043-988-142-3 โทรสาร 043-988-142-3 email: aopdt05 @doae.go.th