นายมงคล คงสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม
เมนู

สถานที่/พื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่/พันธกิจ
 โครงสร้างศูนย์ฯ
 อัตรากำลัง
อาคารสถานที่

 อาคารสำนักงาน
 อาคารฝึกอบรม
 โรงเรือนอนุบาล
 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การดำเนินงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
แผนการฝึกอบรมอาชีพด้านการ
เกษตร ปี 2553

พืชหลัก/พืชรอง
 ข้อมูลพันธุ์พืช
 มาตรฐานพันธุ์พืช
 
วิชาการ
เว็บไซต์ศูนย์ฯ
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
 ส่วนพัฒนาการและจัดการ
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

 จังหวัดอุดรธานี
 
จังหวัดนครราชสีมา
 จังหวัดบุรีรัมย์
 
จังหวัดชลบุรี
 
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
จังหวัดลำพูน
 จังหวัดพิษณุโลก
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จังหวัดตรัง


 

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการขยายผล การเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยมีนายนพวัตร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ผลกินได้ ๒) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กำหนดการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเปิดโครงการบึงกุย ณ บึงกุย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เวลา ๑๖,๓๐ น. ๒) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเปิดการประชุมปฏิบัติการแนวทางทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและบุรีรัมย์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดย ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องตักสิลาแกรนด์คอนแวนชั่นฮอล โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายอ้อยและน้ำตาล สภาผู้แทนราษฏร เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาล ที่จังหวัดมหาสารคาม และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรชาวไร่อ้อย เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเชียน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศุนย์ฯ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านแก่เกษตรกรจำนวน ๘๐๐ ราย จำนวนสองหลักสูตร ๑.หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมความชำนาญของศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นายสุรพล จารุพงค์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)การจัดประชุมและเดินทางเข้าร่วมกับสาธาณสุขและภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือก
พืชสมุนไพรขาดแคลนของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านแก่เกษตรกรจำนวน ๘๐๐ ราย จำนวนสองหลักสูตร ๑.หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมความชำนาญของศูนย์ฯ รายละเอียดตามแนบ คลิก  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.มหาสารคาม
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ืยง) ร่วมทำบุญงานบุญเบิกฟ้าประจำปี 2553
วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2553 นายประยูร  สุวรรณคำ ผอ.ศูนย์ฯ จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานวัน “เรารักเกษตรกร”  ณ ที่ว่าการ อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายแพทย์เปรมศักดิ์  เพียยุระ)  เป็นประธานในพิธีพร้อมนี้ ศูนย์ฯ ได้นำพันธุ์พืช เช่น กล้วย ผักหวานบ้าน มะละกอสนับสนุนเกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย 
วันที่ 22 เมษายน 2553 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปี 2553 หลักสูตร "การปลูกอ้อย" โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปี 2553 หลักสูตร "การปลูกกล้วย" โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)มีผลิตภันฑ์ต้นกล้ามะละกอ เมล็ดมะละกอสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจกล้าพันธุ์ต้นละ 5 บาท เมล็ดละ 1 สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิกที่นี่และมีต้นพันธุ์กล้วย (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) จำหน่ายต้นละ ๑๕ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

 
การปลูกผักหวานบ้าน
การปลูกมะละกอพันธุ์ครั่ง
การปลูกกล้วยและขยายพันธุ์กล้วยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
75 หมู่ 8 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 043-988-142-3 โทรสาร 043-988-142-3 email: aopdt05 @doae.go.th