นายโชคประสิทธิ์ อภิรมยานนท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

เมนู

ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่ / ภารกิจ
โครงสร้างองค์กร

อาคารสถานที่

 อาคารสำนักงาน
 โรงเรือนอนุบาล
 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


การดำเนินงาน

แปลงเรียนรู้ทางการเกษตร
หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
แผนการฝึกอบรมอาชีพด้านการ
เกษตร ปี 2553

พืชหลัก/พืชรอง
 ข้อมูลพันธุ์พืช
 มาตรฐานพันธุ์พืช
 
วิชาการ

เว็บไซต์ศูนยขยายพันธุ์พืช

 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 

 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม (๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕) รายละเอียด>> NEW !!!
ประกาศ ร่างประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 21 รายการ (รายละเอียด1) (14 เม.ย. ๒๕๖๓)
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 21 รายการ (รายละเอียด2) (14 เม.ย. ๒๕๖๓)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓) รายละเอียด>>

รายละเอียดเเนบท้ายประกาศ - รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ( ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ ) รายละเอียด>>

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๒๐ รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียด>>> (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑)

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๗ จังหวัดมหาสารคาม)โครงการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล๑) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด>>> (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล๑) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด>>> (๔ ก.ย. ๒๕๖๑)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการขยายพันธุ์พืช รายละเอียด>>>(๒๔ ส.ค.๒๕๖๑)
ประกาศ ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด>>>(๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศ ร่างประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด>>>(๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม)(๒๕-๐๖-๒๕๖๑) รายละเอียด>>>

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม นายณ ริ นทร์ ชิน สันเทียะ วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายพิชัย ลองคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 1 จำนวน 1 รายการ Download

นาย มงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัด มหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวสุดา ภรณ์ ชุม ปัญญา นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร Download

นายมงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองขยายพันธุ์พืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานการผลิตและการขยายพันธุ์พืช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา Download

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ปรึกษารอง นายกรัฐมนตรี ( พลเอกฉัตรชัย สา ริ กัล ยะ ) ได้ตรวจ เยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายมงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ Download

นาย มงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายจิระ พงษ์ ปักโค ทานัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เตรียมแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดีประจำปีงบประมาณ 2562 แปลงมันสำปะหลัง Download

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นาย มงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ตัด แต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ศูนย์ขยายพันธุ์ พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบ รมราชชนนี เนื่อง ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 Download

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายมงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานวันที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 51 โดยภายในงานมีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ พิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวนิช รวมทั้งพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัด มหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น Download

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
การปลูกผักหวานบ้าน
การปลูกมะละกอพันธุ์ครั่ง
การปลูกกล้วยและขยายพันธุ์กล้วยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
75 หมู่ 8 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 043-988-142-3 โทรสาร 043-988-142-3 email: aopdt05 @doae.go.th